תנאי שימוש

התכנים המופיעים באתר זה, שייכים במלואם לבעל האתר והם הבעלים היחידים ו/או שותפים עם אחרים בכל התכנים המופיעים בו.

תכנים אלה מוגנים על פי חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 וכן על פי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש] התשל"ב-1972. חל איסור להעתיק, לפרסם, לשדר, לאחסן, להדפיס להעביר למדיה אחרת (להלן: "פעולות אסורות"), בין חלק או בשלמות, בין אם לצרכים מסחריים ובין אם לצרכים לא מסחריים, של כל פרט, סימן, תוכן, ביטוי, צילום, תרשים, שרטוט, מפה, מודל וכד', אלא אם ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת בעל האתר. חלק מהתכנים ומסימני המסחר המופעים בו מוגנים בנוסף על ידי בעלי זכות יוצרים וסימני מסחר אחרים. העושה שימוש אסור בתכנים שבאתר זה, חושף עצמו גם בפני תביעה על ידי צדדים שלישיים אשר נתנו את זכות היצירה והשימוש בסימן המסחרי רק לבעל האתר.

פגיעה בזכויות יוצרים מהווה בנוסף גם עבירה פלילית, נעברה עבירה בידי תאגיד, דינו - כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה, הכול כמוגדר בפרק ט' בחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007.
מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ